dimarts, 19 de juliol de 2022

NORMES DE PRESENTACIÓ DELS TEXTOS

 


La data límit de recepció de les ponències i comunicacions és el dimarts 27 de desembre de 2022. No s’acceptaran textos arribats fora de termini. 


El text s’ha de fer arribar per correu electrònic a congreshistoriaalcanar@gmail.com, en format Word i PDF (Assumpte: Comunicació Congrés Història Alcanar COGNOM, Nom) 


El nom de l’arxiu que conté el text de ponència o de la comunicació ha de ser el cognom de 

la persona o de les persones que la signen. 


Per a les ponències, el text complet (incloent-hi la bibliografia i els possibles gràfics o taules) no pot excedir de 31.500 caràcters (amb espais) (15 pàgines estàndard aproximadament). L’interlineat és d’un espai i mig. La família de lletra que s’ha de fer servir és la Times New Roman del cos 12; l’espai entre caràcters ha de ser el normal. Per a les comunicacions, el text complet (incloent-hi la bibliografia i els possibles gràfics o taules) no pot excedir de 25.200 caràcters (amb espais) (12 pàgines estàndards aproximadament). L’interlineat és d’un espai i mig. La família de lletra que s’ha de fer servir és la Times New Roman del cos 12; l’espai entre caràcters ha de ser el normal. 


Els textos han de seguir les normes que s’indiquen tot seguit o seran retornats als autors. No 

es publicarà cap text que no les segueixi estrictament. 


I. NORMES GENERALS 


Per a l’estructura cal respectar el format següent: 


  1. Títol: en minúscules, centrat, amb la mateixa lletra i cos que el text (ni cursiva ni negreta).

  2. Deixant dos espais, el nom i cognom (o cognoms) de l’autor/a, centrat, amb la mateixa lletra i cos que el text (ni cursiva ni negreta). 

  3. A sota, lloc de treball de l’autor/a (o titulació acadèmica o condició en qualitat de què signa l’article), centrat, amb la mateixa lletra i cos que el text (ni cursiva ni negreta). 

  4. Cos del text: a dos espais de l’encapçalament. 

  5. Si es divideix el cos del text en apartats, es deixa una ratlla entre l'últim paràgraf d'un apartat i el títol de l'apartat següent, i una altra entre el títol i el primer paràgraf de l'apartat. El títol de l'apartat ha d'anar justificat a l'esquerra, en rodona, sense negreta, introduït amb el sistema decimal (amb un punt després de la xifra i un espai entre la xifra i el títol). Convé evitar els subapartats. 

Les crides s'han d'introduir (després del signe de puntuació, si és el cas) numerades amb superíndex. El text de les notes anirà a peu de pàgina, amb cos 10. 


II. REFERÈNCIES I CITACIONS AL COS DEL TEXT 


Per fer una referència bibliogràfica al cos del text s'ha d'utilitzar el sistema autor-data, segons el que es desprèn de l’exemple següent:


BELTRAN I MESSEGUER, 2005: 30III. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES Llibres 


Exemple: 


BELTRAN, Joan; MESSEGUER, Vicent: Títol, Editorial, Lloc (Data). Articles de revistes Exemple: 


SUNYER, Magí (1999): “Antoni Rovira i Virgili, dramaturg ibsenià”, Revista de Catalunya, nova etapa, núm. 143 (setembre de 1999), pp. 35-43. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada